T ậ p đoàn FLC Hotel & Resort hi ệ n đang có 4 resort ngh ỉ dư ỡ ng n ằ m ở 4 khu v ự c: S ầ m Sơn - Thanh Hóa , H ạ Long - Qu ả ng Ninh , Vĩnh P…

Read more »